Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 trad de wet Passend Onderwijs in werking en scholen hebben sindsdien zorgplicht. Scholen werken samen met elkaar in een samenwerkingsverband en maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. 

Elk samenwerkingsverband krijgt geld van het ministerie van onderwijs en maakt een plan over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben geholpen kunnen worden.

In het ene samenwerkingsverband zullen scholen dat anders doen dan in het andere samenwerkingsverband. Er zullen dus regionale verschillen zijn in de manier waarop onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuning eruit komt te zien. Voor leerlingen die blind of slechtziend zijn, doof of slechthorend en leerlingen met epilepsie is een uitzondering gemaakt.

Voor extra begeleiding van deze kleine doelgroepen gaat het geld niet naar het samenwerkingsverband en blijft ambulante begeleiding mogelijk vanuit speciaal onderwijscentra die deel uit maken van een landelijk opererend gespecialiseerd medisch centrum.

LWOE

Scholieren met epilepsie die problemen ervaren bij het leren door epilepsie, kunnen hulp krijgen van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie, het LWOE

Wanneer scholieren bij het LWOE zijn aangemeld kunnen zij extra begeleiding en ondersteuning krijgen. Deze ondersteuning gaat buiten het samenwerkingsverband van scholen om en wordt direct gefinancierd vanuit het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Zo kan het LWOE leerlingen gespecialiseerde hulp bieden.

Ouders van zowel leerlingen uit het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs kunnen hen benaderen voor ondersteuning of advies. Je kan bij het LWOE terecht voor verschillende vragen, zoals:

  • Informatie en advies over de invloed van epilepsie op leer- en gedragsproblemen.
  • Advies over het soort ondersteuning die u of uw kind in het regulier of speciaal onderwijs nodig heeft.
  • Advies bij schoolkeuze voor regulier of speciaal onderwijs.
  • Epilepsievoorlichting op school voor leraren en/of medeleerlingen.
  • Advies bij het maken van afspraken over hoe om te gaan met aanvallen.

Het LWOE beschikt over een landelijk netwerk van steunpunten voor onderwijs en Epilepsie met ambulant onderwijskundige begeleiders. Zij zijn gespecialiseerd in epilepsie in samenhang met onderwijsbelemmeringen en verbonden aan de twee onderwijscentra voor Onderwijs en Epilepsie ofwel de twee epilepsiescholen, te weten:

  • De Waterlelie in Cruquius en Zwolle (onderdeel van epilepsiecentrum SEIN) en
  • De Berkenschutse in Heeze (onderdeel van epilepsiecentrum Kempenhaeghe)

Hulpvraag

Ouders, artsen, jongeren, scholen en samenwerkingsverbanden kunnen rechtstreeks aanmelden bij het LWOE. Dit kan telefonisch, via de website www.lwoe.nl of schriftelijk per post. Na een aanmelding neemt een ambulant onderwijskundig begeleider van het LWOE contact op met ouders en school. Er volgt direct een korte, preventieve actie, die zowel telefonisch, in een ziekenhuis of op een schoollocatie uitgevoerd kan worden.

Afhankelijk van de hulpvraag kan dit bijvoorbeeld bestaan uit verkenning van de ondersteuningsbehoefte samen met ouders en school, observatie en signalering in de klas, consultatie en advies en/of voorlichting. In veel gevallen zal de gestelde hulpvraag met één of enkele acties beantwoord kunnen worden.

Meer hulp?

Als echter de impact van de epilepsie op het schoolse functioneren dermate groot is en daardoor ook de leraar en de leerling meer ondersteuning nodig hebben, kan na de preventieve actie indien nodig een kortdurend of langer durend begeleidingsarrangement volgen afgestemd op de hulpvraag. Het LWOE heeft een eigen commissie, die beslist over de toekenning van het benodigde begeleidingsarrangement.

Voor ouders en school zijn er geen kosten verbonden aan de begeleiding vanuit het LWOE. Het LWOE wordt hiervoor namelijk rechtstreeks bekostigd vanuit het ministerie van onderwijs.

Als bij een begeleidingsarrangement specifiek onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ door een onderwijsassistent of remedial teacher nodig is, kan een school hiervoor bij het eigen regionale samenwerkingsverband extra zorggelden aanvragen.

Epilepsiescholen

Leerlingen die niet in hun eigen omgeving naar school kunnen vanwege de complicaties rond de epilepsie kunnen in principe naar De Berkenschutse (Heeze) of De Waterlelie (Cruquius).

Dit zijn scholen voor Langdurig Zieke Kinderen gespecialiseerd in epilepsie (en andere medische/neurologische aandoeningen). Leerlingen die opgenomen zijn in een van de beide epilepsiecentra kunnen ook de scholen bezoeken.

De scholen verzorgen speciaal en speciaal voortgezet onderwijs op alle niveaus van ZML tot en met HAVO/VWO voor leerlingen van 4 tot 20 jaar.

De kinderen en jongeren worden met specifieke leer- en begeleidingsstrategieën gestimuleerd zich te ontwikkelen. Op het speciaal voortgezet onderwijs kunnen leerlingen deelnemen aan officiële examens, zo nodig in deelcertificaten.

De Berkenschutse (Heeze)

De Waterlelie (Cruquius)

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken