Epilepsie en leren

Ongeveer 50.000 kinderen in de schoolgaande leeftijd hebben epilepsie. De meeste kinderen met epilepsie zijn na verloop van tijd goed met medicijnen te behandelen. Zij hebben dan geen aanvallen meer en kunnen net als gezonde kinderen gewoon naar de school. Mits ze het juiste ontwikkelingsniveau hebben.

Toch kan het voorkomen dat kinderen minder presteren dan je zou kunnen verwachten. Zij lopen een grotere kans om een leerachterstand op te lopen als gevolg van epilepsie. Er zijn verschillende factoren die hiervan de oorzaak kunnen zijn. Het kan een direct gevolg zijn van de epilepsie of van het slikken van anti-epileptica.

Er zijn verschillende signalen waardoor duidelijk wordt dat een kind last heeft van de epilepsie in het onderwijs en daardoor misschien een leerachterstand oploopt. Deze signalen zijn:

 • Wisselende leerprestaties of tegenvallende prestaties die niet passen bij de verstandelijke mogelijkheden of zelfs een terugval in ontwikkeling
 • Langzame verwerking van informatie
 • Traagheid of grote verschillen in werktempo
 • Sterke wisseling in aandacht /concentratie
 • Geheugenproblemen, moeite met reproduceren van eerder beheerste leerstof
 • Plotseling slordig of onregelmatig handschrift, onderbrekingen in het schrijfwerk, herhaling van letters
 • Onzelfstandig, angstig werken volgens ‘gissen en missen’
 • Gedragsproblemen, agressief, hyperactief of onzeker gedrag
 • Regelmatig terugkerende fysieke klachten, bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, duizeligheid
 • Schoolverzuim door aanvallen

Hoe kunnen zij geholpen worden?

Sinds 2014 moeten scholen voldoen aan de zorgplicht. Zij moeten het onderwijs ook toegankelijk maken voor scholieren die extra ondersteuning nodig hebben door een ziekte of beperking. In samenwerkingsverband maken scholen, gefinancierd door het ministerie van onderwijs, afspraken over hoe het onderwijs zó ingericht wordt dat het voor iedereen zo toegankelijk mogelijk is. Dit wordt passend onderwijs genoemd.

Afspraken met de school

Het is echter mogelijk om met de school afspraken te maken. Er zijn regelingen die jongeren met epilepsie kunnen helpen onderwijs op hun eigen niveau te blijven volgen. Ga tijdig het gesprek aan met de school als u iets wilt regelen.
Voorbeelden van speciale regelingen:

 • examentijd verlengen tot maximaal 150%
 • proefwerktijd verlengen
 • een proefwerk naar een andere dag verzetten als de leerling ´s ochtends een aanval heeft gehad
 • examens spreiden
 • aanpassingen i.v.m. vermoeidheid, bijvoorbeeld langere rustpauze of langer doorwerken
 • gebruik van laptop is altijd toegestaan

Er zijn meer regelingen dan bovenvermeld. Meer informatie kan je inwinnen bij ambulant onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).

Voortgezet onderwijs

Jongeren met epilepsie kunnen in principe alle studies doen, die ze graag willen. Hier geldt, mits ze de vereiste inzet en intelligentie hebben. In het voortgezet onderwijs (HAVO en VWO) krijgen zij tegenwoordig te maken met het 2e fase onderwijs. Voor een aantal jongeren met epilepsie kan dat tot moeilijkheden leiden. Vooral omdat het tempo vrij hoog ligt.

Beroepskeuze

Jongeren met epilepsie die voor een beroepskeuze staan hebben het vaak moeilijk. Soms lukt het niet voor de jongere en ouders om een keuze te maken vanwege de aanvallen en het risico dat dit met zich meebrengt. Overleg met de schooldecaan en eventueel overleg met de arts kan een goed alternatief opleveren. Overweeg op een realistische manier welke risico´s je kunt lopen en hoeveel risico je durft te lopen als je voor een bepaald beroep kiest. Neem ook mee in de overweging hoeveel risico´s anderen daarbij lopen.

Tekstwijziging of aanvulling voorstellen


Tekstsuggestie maken