ANBI

De EVN is aangewezen als een ANBI. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling en kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Een ANBI is verplicht om een aantal gegevens op de website te publiceren. Op deze pagina staan alle gegevens.

Naam van de organisatie
Epilepsie Vereniging Nederland (EVN)
De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke patiëntenbelangen organisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

Fiscaal nummer

8059 43 092

Postadres
Postbus 258
3990 GB Houten

Doelstelling van de EVN
Verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen op medisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk terrein. Eigenlijk op alle levensgebieden, daar waar epilepsie van invloed is.

Bestuurders

Het bestuur van de EVN bestaat uit:

  • Mevrouw Marita Meulmeester (voorzitter)
  • De heer Martin Boer (bestuurslid)
  • Mevrouw Chantal Lapré (secretaris)
  • Mevrouw Marianne Driessen (bestuurslid)
  • De heer Henk Marell (bestuurslid)
  • De heer Rob de Vries (penningmeester)

Beloningsbeleid bestuur
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.

Beloningsbeleid personeel 

  • De EVN heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, gerelateerd aan de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Medewerkers krijgen een vast salaris en acht procent vakantietoeslag.
  • Er worden geen bonussen verstrekt.
  • De EVN stelt geen lease-auto’s ter beschikking.
  • De pensioenen zijn verzekerd bij Stichting Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (PGGM).

Inhoudelijke en financiële verantwoording
Een actueel verslag van de activiteiten is terug te vinden in het  jaarverslag van de EVN. De jaarrekening geeft de financiële verantwoording van de EVN weer. De EVN is geen fondsenwervende organisatie en inkomsten bestaan uit contributies, subsidies, giften en sponsoring. Bekijk hier het financiële jaarverslag.

Eventuele batige saldi van (spaar)rekeningen van de vereniging worden volledig besteed aan het realiseren van de doelstelling.

Beleidsplan
In januari 2014 is door de ALV het visiedocument EVN 2014 – 2020 vastgesteld als basis voor het meerjaren-strategisch beleidsplan.