Gezamenlijke agenda voor de zorg

Politiek en zorg staan voor de grote opgave de kosten in de zorg te beheersen. Een brede coalitie van zorgpartijen is het erover eens dat dit alleen kan door een integrale aanpak van de gezondheidsproblematiek over sectoren heen. Vertegenwoordigers van consumenten, patiënten, zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars doen daarom op 24 september een aanbod aan het nieuw te vormen kabinet in een gezamenlijke agenda voor de zorg. De agenda voor de zorg bevat op negen thema’s voorstellen.

De samenwerkende partijen willen realiseren:

  1. Nadruk op gezondheid en gedrag en kwaliteit van leven
  2. Zelfmanagement en eigen regie patiënt/cliënt
  3. Hervormen van de care, optimaliseren van de cure
  4. Zinnige en gepaste zorg
  5. Een goed werkende arbeidsmarkt
  6. Innovatieve zorg
  7. Herinrichting van het zorglandschap
  8. Mededinging ten dienste van samenwerking
  9. Nieuwe bekostiging en financiering voor de zorg

De initiatiefnemers voor deze agenda geven aan de ambitie te hebben de zorg te verbeteren en de zorguitgaven te beperken. Daartoe willen ze dat de bestaande convenanten en afspraken gerespecteerd worden en zijn ze bereid ook na afloop van deze convenanten zich tot het uiterste in te spannen voor een voortgaande verantwoorde kostenbeheersing. Daarvoor vragen zij van de overheid commitment voor deze agenda en de ruimte en het vertrouwen om de zorgpartijen deze agenda uit te laten voeren.

Ga naar de agenda voor de zorg »

Deze pagina delen