Wie doet wat

Epilepsiespecialisten /  diagnosecentra

Een in epilepsie gespecialiseerde (kinder)neuroloog treft u o.a. aan in de epilepsiecentra, de meeste universitaire medische centra (academische ziekenhuizen) en enkele algemene ziekenhuizen. Sommigen zijn specifiek op kinderen gericht en/of op mensen met een verstandelijke beperking. Anderen zijn nog verder gespecialiseerd in een onderzoeks- of behandelmethode.
Het Sylvia Tóth Centrum is een dagdiagnose- en follow-up centrum met een multidisciplinaire aanpak.

U vindt hier algemene informatie over de verschillende behandelaars en zorgverleners bij epilepsie.

De neuroloog

Elke neuroloog in Nederland is opgeleid om epilepsie te behandelen, bij volwassenen en kinderen. In veel ziekenhuizen hebben (kinder)neurologen bepaalde aandachtsgebieden, zoals migraine, multiple sclerose, parkinson of epilepsie. Ze zijn hier extra deskundig in en hebben er veel ervaring mee opgedaan. Er zijn ook neurologen die een bovengemiddelde ervaring hebben met betrekking tot diagnose stellen en de behandeling van epilepsie, zonder dat het echt hun aandachtsgebied is.

Kinderneuroloog

Een kinderneuroloog is een neuroloog of kinderarts die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met een kinderneurologische aandoening.

Taken (kinder)neuroloog:

  • doet onderzoek naar de klachten en de medische voorgeschiedenis
  • geeft opdracht voor onderzoeken zoals EEG (hersenfilmpje of MRI (hersenscan)
  • stelt de diagnose
  • geeft informatie over epilepsie
  • is meestal verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvallen
  • stelt de medicatie in
  • controleert het verloop van de epilepsie
  • verwijst door naar andere hulpverleners als dat nodig is

De kinderarts

In sommige ziekenhuizen worden kinderen met epilepsie behandeld door de kinderarts. Deze overlegt met de (kinder)neuroloog als dat nodig is. De kinderarts kijkt meestal meer naar het ‘totaalplaatje’, naar het gehele kind. Dit kan een voordeel zijn als er bijvoorbeeld bijkomende problemen zijn, zoals problemen met de luchtwegen en/of voeding. Daar staat tegenover dat niet alle kinderartsen voldoende deskundigheid hebben als het gaat om epilepsie.

Epilepsieconsulent, verpleegkundig specialist of epilepsieverpleegkundige

Epilepsie en de behandeling ervan hebben invloed op het leven van alledag. De epilepsieconsulent, verpleegkundig specialist of epilepsieverpleegkundige kan u helpen om deze invloed niet onnodig groot te laten zijn. Hij/zij treedt vooral op als coach en bespreekt met u wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn op psychosociaal vlak, voor u, maar ook voor de naaste omgeving. Verder kunnen deze zorgverleners uw vragen over epilepsie beantwoorden en de praktische gevolgen bespreken (bijvoorbeeld wat te doen bij een aanval, veiligheid in huis en omgaan met risico’s). Het streven is een zo effectief mogelijke behandeling, u zoveel mogelijk grip te laten hebben op uw epilepsie en een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.

(slaap/KNF) laborant(e)

De laborantes klinische neurofysiologie (KNF) kom je tegen als je een onderzoek krijgt, zoals een EEG. De laborant(e) plakt de elektroden op je hoofd en begeleidt je bij het onderzoek.

De maatschappelijk werker

Bij vragen die niet direct medisch van aard zijn, maar die wel samenhangen met de epilepsie kan een maatschappelijk werker u helpen. Ook kan de maatschappelijk werker u concreet steunen, bijvoorbeeld bij het vinden van de juiste weg naar instanties als verzekeraars of bij het regelen van hulpmiddelen of respijtzorg (zorg om de mantelzorger te ontlasten).

Bij de twee epilepsiecentra (en de poliklinieken die onder deze centra vallen) kunt u terecht bij maatschappelijk werkers die in epilepsie gespecialiseerd zijn.

De (neuro)psycholoog

Soms kan een (neuro)psychologisch onderzoek nodig zijn voor verdere diagnostiek of behandeling van uw kind. Het kan bijvoorbeeld gewenst zijn om te onderzoeken of de medicijnen bijwerkingen hebben in de vorm van trager reageren of minder goed concentreren of dat de epilepsie stoornissen geeft in het denken (de cognitie) of het gedrag. Soms wil de arts een geheugenonderzoek, of is een indruk nodig van de sterke en zwakke kanten van uw zoon of dochter. Bij bepaalde behandelingen, zoals epilepsiechirurgie is psychologisch onderzoek een onmisbaar onderdeel van het voorbereidend onderzoek.

Paramedici 

Met paramedici bedoelen we onder meer fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Heeft uw kind paramedische zorg nodig, of begeleiding van een (ortho)pedagoog of diëtist? Weet dan dat u hiervoor ook terecht kunt bij gespecialiseerde therapeuten in de epilepsiecentra.

Deze pagina delen