ANBI informatie

De EVN is enige jaren geleden door de belastingdienst aangewezen als een ANBI.
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling en kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Medio 2014 heeft de belastingdienst een wijziging doorgevoerd, waardoor de individuele ANBI-status van organisaties, aangesloten bij Ieder(in), is vervallen en al deze organisaties onder de groepsbeschikking van Ieder(in) vallen. Dit wordt wellicht weer aangepast, zie hiervoor het bericht op de site van Ieder(in). Dit verklaart waarom u op dit moment de EVN niet terug kunt vinden op de lijst met ANBI’s zoals die op de site van de belastingdienst staat.

Vanaf 1 januari 2014 is een ANBI verplicht een aantal gegevens op de website te publiceren. Op deze pagina vindt u alle gegevens die gepubliceerd moeten zijn.

Naam van de organisatie

Epilepsie Vereniging Nederland (EVN)
De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke patiëntenbelangen organisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

Fiscaal nummer

8059 43 092

Postadres

Postbus 258
3990 GB Houten

Doelstelling van de EVN

Verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen op medisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk terrein. Eigenlijk op alle levensgebieden, daar waar epilepsie van invloed is.

Bestuurders

Het bestuur van de EVN bestaat uit:

Mevrouw Marita Meulmeester (voorzitter)
De heer Chiel Vink (bestuurslid)
Mevrouw Chantal Lapré (secretaris)
Mevrouw Marianne Driessen (bestuurslid)
De heer Henk Marell (bestuurslid)
De heer Rob de Vries (penningmeester)

Beloningsbeleid bestuur

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.

Beloningsbeleid personeel

Bij de Epilepsie Vereniging Nederland  heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, gerelateerd aan de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Medewerkers krijgen een vast salaris en acht procent vakantietoeslag.
Er worden geen bonussen verstrekt.
De EVN stelt geen lease-auto’s ter beschikking.
De pensioenen zijn verzekerd bij Stichting Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (PGGM).

Inhoudelijke en financiële verantwoording

Een actueel verslag van de activiteiten is terug te vinden in het jaarverslag van de EVN. De jaarrekening geeft de financiële verantwoording van de EVN weer. De laatste versies van beide verslagen zijn hier te vinden.

Beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn terug te vinden in het Visie- en strategiedocument.

Medio 2014 verschijnt het meerjaren-strategisch beleidsplan 2014 – 2020.
In januari 2014 is door de ALV het visiedocument EVN 2014 – 2020 vastgesteld dat als basis zal dienen voor het meerjaren-strategisch beleidsplan.

De EVN is geen fondsenwervende organisatie en inkomsten bestaan uit contributies, subsidies, giften en sponsoring.  Zie hiervoor ook het financiële jaarverslag.

Eventuele batige saldi van (spaar)rekeningen van de vereniging worden volledig besteed aan het realiseren van de doelstelling.

Deze pagina delen